Nasze podejście do zgodności z regulacją o ochronie danych osobowych (RODO)

Unijna regulacja o ochronie danych osobowych (RODO) jest nową regulacją, która 25 maja 2018 r. zastąpi istniejące przepisy dotyczące ochrony danych w Unii Europejskiej. RODO zapewni lepszą ochronę̨ danych osobowych w cyfrowym świecie, w którym prowadzona jest coraz większa liczba naszych transakcji. Firma Aroma Projekt traktuje ochronę̨ danych osobowych z należytą̨ powagą i zobowiązuje się̨ do przestrzegania nowej regulacji oraz do ochrony klientów, dostawców i pracowników. Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie kwestii RODO oraz firmowy adres e-mail do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji. Będziemy aktualizować́ te materiały po pojawieniu się̨ dalszych informacji.

Opublikowano: 24 maja 2018 r.

 

1. Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez pracowników Aroma Projekt oraz za pośrednictwem strony internetowej: aromaprojekt.pl jest firma Aroma Projekt Karolina Kurczak z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź), NIP: 733-130-36-66, REGON: 362282334 (dalej: Administrator).

 

2. Obowiązki informacyjne Administratora

Jako Administrator mamy względem Państwa rozszerzony obowiązek poinformowania Państwa o wszystkich ważnych aspektach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej,
 • w jakim zakresie;
 • komu udostępniamy lub przekazujemy do przetwarzania Państwa dane;
 • czy przekazujemy te dane do państw trzecich;
 • do kogo możecie się̨ Państwo zwrócić́ u nas w sprawie przetwarzania tych danych;
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

3. Jakie dane na temat osób indywidualnych firma Aroma Projekt zbiera i wykorzystuje?

Dane zbierane i wykorzystywane przez firmę̨ Aroma Projekt zależą̨ od rodzaju świadczonych Państwu usług. Jednak ogólnie będziemy zbierać́ tylko minimalną ilość́ danych wymaganych, aby świadczyć́ Państwu zamówione u nas usługi lub zadbać́

o wywiązywanie się̨ z naszych zobowiązań́ wobec Państwa zgodnie z umową lub wymaganiami prawa. Takie informacje najprawdopodobniej będą̨ zawierać́ Państwa imię̨ i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu. Zgodnie z regulacją RODO będą̨ Państwo mogli uzyskać́ wgląd w konkretne kategorie informacji, które na Państwa temat zbieramy, na podstawie zaktualizowanych informacji na temat prywatności na naszej stronie lub wniosku o dostęp do informacji za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych.

 

4. Do kogo możecie się̨ zwrócić́ w sprawie przetwarzania Państwa danych?

Pragniemy poinformować́, że Inspektorem Ochrony Danych w Aroma Projekt jest Karolina Kurczak – właściciel, którego adres mailowy: rodo@aromaprojekt.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Możecie Państwo zgłaszać́ problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również̇ drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego powyżej.

 

5. W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy, że Państwa dane są̨:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są̨ przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą̨, przez okres nie dłuższy niż̇ jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę̨ przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą̨ odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

6. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie Państwu możliwości korzystania z naszych usług. Wszystkie inne cele przetwarzania danych mają związek z celem głównym, a jest to m.in. zbieranie danych pozwalających najlepiej dopasować́ naszą ofertę̨ do Państwa oczekiwań́, wykorzystywanie Państwa danych w procesie płatności za nasze produkty i usługi, czy zbieranie danych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Państwa z naszego serwisu.

Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Zapraszamy do zapoznania się̨ ze szczegółowymi celami, podstawami i zakresem przetwarzania danych opublikowanymi w naszej Polityce Prywatności:

https://aromaprojekt.pl/polityka-prywatnosci/

 

7. Komu możemy udostępniać́ Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą̨ być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

 • naszym pracownikom , serwisantom i technikom, żeby mogli realizować́ swoje czynności związane z obsługą Państwa zamówień, umów i zapytań oraz przewoźnikom i operatorom pocztowym,
 • platformom płatniczym, które obsługują nasze płatności,
 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
 • firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń́.

Zapewniamy, że w każdym przypadku udostepnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się̨ w oparciu o umowę̨ powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

8. Czy dane będą przekazywane do państw trzecich?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

9. Jak długo przetwarzamy dane?

Państwa dane są̨ przetwarzane do czasu zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane mogą̨ być́ przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe, nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy dane niezbędne są do dochodzenia roszczeń́ przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią̨ dowód w postępowaniu przed sadem lub organem administracji państwowej.

 

10. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych?

Każdej osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Aroma Projekt przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych);
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną̨ sytuacją osoby, której te dane dotyczą̨, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą̨ uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

11. Czy musicie Państwo podać́ nam swoje dane?

Podanie danych osobowych firmie Aroma Projekt ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu wszystkich lub niektórych usług oczekiwanych na podstawie umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług oferowanych przez Administratora danych.

 

Kompletną informację o przetwarzaniu Państwa danych umieściliśmy w naszej Polityce Prywatności:

https://aromaprojekt.pl/polityka-prywatnosci

https://aromaprojekt.pl/polityka-plikow-cookie

 

 

Czym jest RODO?

Unijna regulacja o ochronie danych osobowych (RODO) jest nową unijną regulacją, która zastąpi istniejące przepisy dotyczące ochrony danych w Unii Europejskiej. Ta nowa regulacja została opracowana z myślą̨ o zapewnieniu lepszej ochrony danych osobowych w dzisiejszym świecie cyfrowym, gdzie interakcje przebiegają̨ jeszcze szybciej niż̇ dotychczas dzięki poczcie elektronicznej, serwisom społecznościowym i aplikacjom internetowym.

Prywatność́ w życiu osobistym ważna jest dla nas Wszystkich, a firma Aroma Projekt zaangażowana jest w przestrzeganie nowych przepisów regulacji o ochronie danych osobowych i w ochronę̨ danych swoich Klientów i Pracowników. W całej Unii Europejskiej tysiące organizacji przygotowuje się̨ na wejście w życie regulacji RODO.

Na co wpłynie regulacja RODO?

RODO odnosi się̨ do przetwarzania lub monitorowania danych osobowych należących do obywateli krajów Unii Europejskiej. Dane osobowe to dane, które mogą̨ zostać́ pośrednio lub bezpośrednio wykorzystane do zidentyfikowania osoby i mogą̨ zawierać́ imię̨ i nazwisko danej osoby, jej adres, e-mail, dane bankowe, informacje medyczne, a nawet adres IP komputera.

Jakie prawa mają osoby indywidualne zgodnie z RODO?

Zgodnie z nową regulacją osoby indywidualne mają wiele praw związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w tym:

 1. Dostęp: prawo osób indywidualnych do złożenia wniosku o udostepnienie danych osobowych, które są̨ przechowywane lub przetwarzane przez organizację.
 2. Korekta: prawo osób indywidualnych do złożenia wniosku o korektę̨ lub uzupełnienie danych osobowych, które okazały się̨ nieprawidłowe.
 3. Wymazywanie: prawo osób indywidualnych do usuwania danych osobowych, gdy te nie są̨ już̇ potrzebne i nie muszą zostać́ zachowane w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zastrzeżenie przetwarzania: prawo osób indywidualnych do złożenia wniosku o ograniczenie ciągłego przetwarzania ich danych osobowych w konkretnych okolicznościach.
 5. Sprzeciw: prawo osób indywidualnych do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu ich danych osobowych w odniesieniu do konkretnych czynności, w tym marketingu bezpośredniego i automatycznego tworzenia profili.
 6. Mobilność́ danych: prawo osób indywidualnych do wnioskowania o wyekstrahowanie danych i przesłanie ich do alternatywnego podmiotu przetwarzającego dane z zastrzeżeniem określonych warunków.

Dalsze informacje

Organy rządowe w całej Unii Europejskiej udostępniły dalsze informacje na swoich stronach.

 

 

 

 

 

 

AROMA PROJEKT Karolina Kurczak

Ul. Piotrkowska 66

90-105 Łódź

NIP: 733-130-36-66

REGON: 362282334

www.aromaprojekt.pl

tel.: +48 724-112-863

mail: biuro@aromaprojekt.pl